Asielbeleid.

Geen status.

 

De Partij voor Weert stelt zich op het standpunt dat er geen status gegeven mag worden aan vluchtelingen. Dat neemt niet weg dat er op een méér dan waardige manier voor deze mensen gezorgd moet worden vanaf het moment dat  ze hier aankloppen. Belangrijk is dat de mensen zich hier, zo lang als nodig is, veilig en geborgen voelen. Ze moeten op ons kunnen rekenen. De manier waarop het nu gaat kan zéker nog wel wat verbetering gebruiken.  Het recht op een definitieve verblijfsvergunning met bijbehorend paspoort, staat hier echter los van.

De cultuurkloof is dermate groot dat integreren voor velen haast onmogelijk is. Opvang zou dan ook moeten geschieden in de regio.  Wij worden ‘regio’ op het moment dat er een oorlog uitbreekt in onze buurlanden. In dat geval is het een humane plicht om vluchtelingen huisvesting, veiligheid en een nieuwe toekomst te geven.  Barmhartigheid past daarnaast in goed nabuurschap.  De mensen die nu de weg naar Nederland vinden, komen niet uit onze buurlanden en hebben wat ons betreft dan ook geen recht op een status. De Partij voor Weert realiseert zich terdege dat een gemeente zich wettelijk dient te conformeren aan de besluiten zoals die in Den Haag genomen worden, echter, de partij zal elk democratisch middel aangrijpen om te voorkomen dat de genomen besluiten rond huisvesting met bijbehorende status in Weert, gerealiseerd zullen worden. Deze middelen zijn talrijk. Zo lang er geen mogelijkheden zijn om vluchtelingen terug naar de regio te brengen, veiligheid en een toekomst moeten zeker zijn, zullen deze mensen in een AZC moeten blijven leven, alwaar zij kunnen beschikken over goede voorzieningen en privacy. Onderwijs voor kinderen en een beter oog voor welzijn, behoren in dat geval ook tot een vanzelfsprekendheid.  Een verblijfsstatus echter niet.